SkupZlota24.pl

Skup złota
Skup platyny
  • Złoty złom
  • Monety
  • Sztabki
Ile gramów
Próba złota

Regulamin

korzystania z serwisu internetowego www.SkupZlota24.pl

Serwis internetowy SkupZlota24, działający pod adresem www.SkupZlota24.pl prowadzony jest przez spółkę 
Goldenmark Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław sp.k. (NIP: 8971820684, REGON: 363881166, KRS: 0000605642) z siedzibą: ul. Krawiecka 1B, 50-148 Wrocław.

I. Objaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie:


1. www.SkupZlota24.pl – serwis internetowy świadczący usługi skupu złota i srebra prowadzony przez podmiot opisany na wstępie niniejszego regulaminu, którego zawartość stanowi zaproszenie do rokowań w sprawie ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, zwany dalej Serwisem.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podejmuje czynności zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży złota z Serwisem bądź też umowę  zawiera.
3. Wycena – oferta zawarcia umowy sprzedaży złożona przez podmiot prowadzący Serwis po zapoznaniu się ze złotem przesłanym przez Klienta, obejmująca opis rzeczy oraz wartość wyrażoną w złotych lub euro, stanowiącą cenę, za którą prowadzący Serwis gotów jest kupić od Klienta złoto, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.
4. Złoto – przesłane Serwisowi rzeczy ruchome wykonane ze złota. Pojęcie złota dotyczy także przesłanych przez Klienta rzeczy ruchomych ze srebra.   
5. Formularz zgłoszeniowy – formularz zawierający dane identyfikujące Klienta, wymagane przy rejestracji w Serwisie i niezbędne do dokonania wyceny bądź sprzedaży.
6. Minimalna waga –  minimalna waga przesłanego przez Klienta złota, dla której Serwis  sporządza wycenę i która może być przedmiotem transakcji.

II. Zasady korzystania z Serwisu


1.  Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich (powyżej 18. roku życia), którzy są właścicielami przesłanego Serwisowi złota z zamiarem jego sprzedaży.
2. Korzystanie z Serwisu polega na nawiązaniu kontaktu z podmiotem prowadzącym serwis w celu przesłania przez Klienta, za pośrednictwem kuriera, bądź operatora pocztowego, złota w celu wyceny  i złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży z Klientem, a w przypadku akceptacji warunków przez strony – zawarcia umowy sprzedaży.
3. Kontakt pomiędzy Klientem, a Serwisem realizowany jest za pośrednictwem internetu oraz telefonicznie. Przy pierwszym kontakcie Klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Serwisie. Serwis kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym lub/i telefonicznie.
4. Podając swoje dane osobowe za pośrednictwem Serwisu,  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania wyceny i złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży przez podmiot prowadzący serwis bądź zawarcia umowy.
5. Przesyłając do wyceny złoto lub/i srebro, Klient oświadcza, że  stanowi ono jego własność, oraz że nie jest przedmiotem żadnych roszczeń osób trzecich, a także że ma prawo swobodnie nim rozporządzać.
6. Przy wycenie złota lub innych przedmiotów obowiązują ceny z dnia wypełnienia formularza aplikacyjnego (zgłoszenia chęci sprzedaży złota) przez Klienta zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Serwisu.

III. Przesyłanie rzeczy


1. Po skutecznym przesłaniu formularza zgłoszeniowego Klient otrzyma wiadomość e-mail na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej, w której zostanie poproszony o przekazanie rzeczy kurierowi, zgodnie z regulaminem świadczenia usług kurierskich.
2. Minimalna waga przesłanego przez Klienta czystego srebra to 150 gramów. Przesłanie przez Klienta srebra o wadze mniejszej niż minimalna odbywa się na jego koszt. Istnieje możliwość wysłania kuriera mimo niespełnionej minimalnej wagi, wówczas opłaty zostaną odliczone od Państwa należności. Koszty przesyłki zawierającej złoto zawsze pokrywa Serwis.
3. Każda przesyłka jest ubezpieczona na czas transportu.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zapakowanie rzeczy zgodnie z instrukcjami kuriera oraz należyte wypełnienie dokumentów przewozowych.

IV. Przedmiot wyceny


1. Przedmiotem wyceny i oferty składanej Klientowi jest wyłącznie złoto oraz srebro. Minimalna waga srebra to 150 gramów.
2. Wycena i sprawdzenie próby badanych przedmiotów jest metodą niszczącą, tym samym na badanym przedmiocie mogą powstać rysy i odbarwienia w miejscach sprawdzania wyrobu.
3. Serwis nie prowadzi skupu kamieni, ani innych ozdób osadzonych w biżuterii; ozdoby takie nie są przedmiotem wyceny, ani oferty. Przesyłając rzeczy zawierające kamienie i inne ozdoby, Klient wyraża zgodę na ich usunięcie i zniszczenie, po uprzedniej akceptacji oferty złożonej przez Serwis. 
4. Wycena dokonana w wyniku oględzin rzeczy przesłanych przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
5. Oferta przesyłana jest Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres podany w formularzu zgłoszeniowym lub przekazywana telefonicznie.

V. Zawarcie umowy


1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez akceptację wyceny ze strony Klienta, skierowaną do Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej z podaniem numeru rachunku bankowego Klienta, bądź innych danych koniecznych do dokonania zapłaty, wskazanych przez niego w formularzu zgłoszeniowym.
2. Do zawarcia umowy może dojść w sposób dorozumiany, jeśli Klient nie odpowie na ofertę w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, a Serwis posiada dane niezbędne do dokonania zapłaty.

VI.   Płatności


W razie zawarcia umowy Serwis dokona płatności na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przez przekaz pocztowy w przeciągu 24 godzin roboczych od momentu akceptacji wyceny i zawarcia umowy. Przelew na rachunek bankowy jest nieodpłatny natomiast dla przekazu pocztowego obowiązuje aktualny cennik poczty polskiej.

VII.  Zwrot rzeczy


1. W razie odrzucenia oferty przez Klienta, Serwis dokona zwrotu złota za pośrednictwem kuriera na koszt Klienta, na adres z którego nadano rzeczy do wyceny.
2. Gdy po dokładnej analizie przesłanego złota okaże się, że nie jest ono złotem albo jego próba nie zgadza się z podaną, Serwis może odesłać te przedmioty na koszt Klienta.
3. Nadanie przesyłki kurierskiej nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Serwis otrzymał oświadczenie Klienta o odrzuceniu oferty.

VIII. Odstąpienie od umowy przez konsumenta


1. Klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na prawo odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania płatności.
2. Warunkiem odstąpienia jest nadanie w terminie określonym w pkt. 1 przelewu bankowego obejmującego kwotę wypłaconą powiększoną o koszt przesyłki.
3. Nadanie przesyłki kurierskiej zawierającej rzeczy będące przedmiotem umowy nastąpi w terminie trzech dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym Serwisu .
4. Adresem zwrotu rzeczy będzie adres nadawcy podany przy pierwotnym przesłaniu rzeczy przez Klienta do wyceny.


IX.  Odstąpienie od umowy przez Serwis


1. Serwis ma prawo odstąpienia od umowy w razie ujawnienia wad fizycznych, bądź prawnych rzeczy. Klient udziela na przesłane Serwis złoto 24-miesięcznej rękojmi za wady prawne. 
2. W razie odstąpienia od umowy przed dokonaniem zapłaty na rzecz Klienta wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zostanie nadana przesyłka kurierska zawierająca rzeczy uprzednio przesłane przez Klienta.
3. W razie odstąpienia od umowy po dokonaniu zapłaty na rzecz Klienta, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej zapłaty powiększonej o koszt przesyłki zwrotnej na rachunek bankowy prowadzącego Serwis w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Do czasu otrzymania zwrotu świadczenia ze strony Klienta, Serwis zatrzymuje złoto będące przedmiotem umowy tytułem zabezpieczenia roszczeń o zwrot zapłaty. Realizacja zabezpieczenia może odbyć się także w trybie egzekucji sądowej. 
5. W razie odmowy przez Klienta zwrotu otrzymanej zapłaty Serwis wystąpi z roszczeniem o zapłatę do sądu powszechnego.
6. Serwis ma prawo zbyć wierzytelność przysługującą wobec Klienta na rzecz osób trzecich.