Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SKUPZLOTA.COM.PL

Sklep Internetowy skupzlota24.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.). Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1 – DEFINICJE

 1. Adres e-mail – indywidualny, elektroniczny adres pocztowy, za pośrednictwem którego Użytkownik może wysyłać i odbierać wiadomości oraz inne dane.
 2. Baza Danych – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników, które są gromadzone i przetwarzane za zgodą Użytkownika, na potrzeby czynności wykonywanych przez Sklep.
 3. Cena – cena za Towar, określona w wyniku Wyceny Towaru, wypłacana Sprzedającemu w sposób określony w Regulaminem.
 4. Cennik – zestawienie opłat i prowizji pobieranych przez Operatora, w związku z wykonywaniem czynności określonych w Regulaminie.
 5. Deklaracja – przygotowany przez Kupującego dokument, który po wypełnieniu przez Sprzedającego zawiera:
 1. dane osobowe Sprzedającego, jego adres oraz numer konta bankowego,
 2. oświadczenie Sprzedającego o chęci zawarcia Transakcji,
 3. opis przesyłanego Towaru,
 4. oświadczenie Sprzedającego o braku wad prawnych Towaru.
 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna świadczona w postaci interaktywnego formularza dostępnego w Sklepie umożliwiającego Sprzedającemu złożenie wobec Operatora wniosku o skontaktowanie się w celu przesłania Towaru.
 3. Kodeks Cywilny – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93; t.j. Dz.U. z 2017 r. Poz. 459 z późn. zm.).
 4. Kupujący:
  1. dla Towarów będących Wartościami Dewizowymi –  Goldenmark Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000533602, REGON: 360252100, NIP: 8952037492, kapitał zakładowy: 2.251.287 zł, kapitał wpłacony: 2.251.287 zł
  2. dla pozostałych Towarów – Goldenmark Center  sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana pod nr 0000534748w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 360290826, posiadającą NIP: 8952037486, kapitał zakładowy w wysokości 1 005 000 złotych.
 5. Sprzedający – Użytkownik, który (1) złożył w Sklepie Formularz Kontaktowy w celu zawarcia Umowy Sprzedaży lub (2) zawarł Umowę Sprzedaży.
 6. Netykieta – etykieta sieciowa, czyli zbiór zasad właściwego zachowania w sieci Internet.
 7. Minimalna waga – minimalna masa przesłanego przez Sprzedającego Towaru, dla której Operator sporządza Wycenę.
 8. Oddział – wydzielony punkt skupu, wskazany na liście Oddziałów prezentowanej na stronie Operatora. Oddziały są punktami skupu prowadzonymi przez Operatora lub inny podmiot, z którym Operator współpracuje na podstawie odrębnych umów.
 9. Operator – podmiot zarządzający Sklepem, którym jest Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000534748, REGON: 360290826, NIP: 8952037486, kapitał zakładowy 1 005 000 zł. Adres poczty elektronicznej: skup@goldenmark.com oraz numer telefonu kontaktowego: 880100333. Przez Operatora rozumie się również prowadzone przez niego Oddziały lub Oddziały udostępnione Operatowi, a prowadzone przez podmioty trzecie, z którymi Operator współpracuje na mocy odrębnych umów.
 10. Regulamin – poniższe regulacje wraz z wszelkimi załącznikami oraz dodatkami, które wyraźnie się do niego odwołują i które stanowią jego integralną część.
 11. Siła wyższa – wszelkie nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, niezależne od Operatora, powstałe po zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu i niemożliwe do przewidzenia, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, wybuchy, działania wojenne i akty władzy państwowej.
 12. Sklep – serwis internetowy zarządzany przez Operatora znajdujący się pod adresem internetowym https://skupzlota24.pl, na który składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym, za pomocą którego Użytkownik może dokonać sprzedaży Towarów.
 13. Transakcja – oznacza zarówno ogół czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży, jak i czynności związane z zawarciem Umowy Sprzedaży, zawarcie Umowy Sprzedaży oraz czynności związane z jej wykonaniem, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu.
 14. Towar – przesłane Operatorowi rzeczy ruchome wykonane ze złota, srebra lub innych metali szlachetnych, oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego.
 15. Towar Notowany – Towar, którego cena zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, zawierana lub zawarta między Kupującym, a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu.
 17. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 18. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta z Usług Elektronicznych świadczonych przez Sklep.
 19. Waluty Obce – znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR).
 20. Wartość Dewizowa – wartość dewizowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 lutego 2012 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1178 ze zm.), przez którą rozumie się Zagraniczne Środki Płatnicze oraz Złoto Dewizowe i Platynę Dewizową.
 21. Wycena – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży złożona przez Operatora po zapoznaniu się ze Towarem przesłanym przez Sprzedającego, obejmująca opis rzeczy oraz wartość wyrażoną w polskich złotych, stanowiącą oferowaną przez Operatora Cenę zakupu Towaru Sprzedającego, na warunkach określonych Regulaminem.
 22. Zagraniczne Środki Płatnicze – Waluty Obce i Dewizy.
 23. Zamówienie – składany przez Użytkownika za pomocą Formularza Kontaktowego wniosek o skontaktowanie się przez Operatora ze Sprzedającym w celu przesłania Towaru do Wyceny.
 24. Złoto – złoto dewizowe.
 25. Złoto dewizowe i platyna dewizowa – złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców.

§ 2 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep umożliwia kontaktowanie się Sprzedającego z Kupującym w celu złożenia ofert na zakup Towarów.
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników oraz Kupujących przez Operatora oraz Kontrahentów określa Polityka Prywatności, dostępna w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Sklepu.
 4. W określonych przypadkach, w szczególności na potrzeby przeprowadzenia promocji, Operator może wprowadzić warunki oferty lub sprzedaży różne od warunków wskazanych w Regulaminie, o czym Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany.

§ 3 – KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. W sklepie dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Kontaktowy.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą 1) przesłania danych za jego pośrednictwem albo 2) z chwilą wcześniejszego odstąpienia od przesłania danych za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 3. Zabrania się wykorzystywania Sklepu w celach innych niż zamierzone przez Operatora.
 4. Użytkownik ma w szczególności prawo do zrezygnowania z użytkowania Sklepu.
 5. Materiały zamieszczone w Sklepie, w szczególności: dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki mogą stanowić przedmiot ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508; t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.).
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek osobisty, niezwiązany bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Sklepu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tychże materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności gospodarczej.
 7. Korzystanie przez Użytkownika w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej z materiałów zamieszczonych w Sklepie chronionych prawem autorskim (jak również zastosowanych rozwiązań, w tym rozwiązań technicznych) w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą Operatora wyrażoną w formie pisemnej umowy pod rygorem nieważności.
 8. Korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Sklepu oraz treści prezentowanych w witrynie internetowej Sklepu.
 9. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Sklepu. W przypadku stwierdzenia przez Operatora takich działań ze strony Użytkownika Operator podejmie wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Wymienione działania Użytkownika mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U z 1997 r. nr 88, poz. 553).
 10. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich, a w szczególności do:
 1. działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników;
 2. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi;
 3. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
 4. nie podszywania się pod inne osoby;
 5. nie naruszania tajemnicy korespondencji;
 6. korzystania z narzędzi Sklepu zgodnie z ich przeznaczeniem;
 7. nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 1. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator: (1) komputer, laptop lub inne telekomunikacyjne urządzenie końcowe z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

§ 4 – ZASADY DOKONYWANIA SKUPU TOWARÓW

 1. Transakcja może zostać zainicjowana przez Sprzedającego, jak i przez Kupującego.
 2. Sprzedający może zainicjować Transakcję:
 1. w drodze kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta,
 2. poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Kontaktowego.
 1. Złożenie dyspozycji przez Sprzedającego nie zobowiązuje w żaden sposób Kupującego do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Minimalna waga oferowanego przez Sprzedającego Towaru w postaci czystego srebra to 150 gramów. Sprzedający może przesłać Formularz Kontaktowy w celu zaoferowania Towaru o wadze mniejszej niż Minimalna waga, jednakże wówczas wysyłka Towaru odbywa się na koszt Sprzedającego. Operator informuje Sprzedającego o kosztach przesyłki Towaru o wadze mniejszej niż Minimalna waga.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Sprzedającym, a Kupującym następuje po podjęciu następujących kroków:
 1. w celu zawarcia Umowy Sprzedaży Sprzedający wysyła Formularz Kontaktowy bądź kontaktuje się drogą telefoniczną,
 2. Kupujący kontaktuje się ze Sprzedającym przy użyciu danych wskazanych przez Sprzedającego w Formularzu Kontaktowym i potwierdza wolę Sprzedającego przesłania Towaru do Kupującego,
 3. Następnie Sprzedający przy pomocy wyznaczonego przez Kupującego przewoźnika przesyła do Operatora Towary,
 4. Operator dokonuje Wyceny przesłanego Towaru Sprzedającego,
 5. Po dokonaniu Wyceny Operator składa Sprzedającemu ofertę zakupu Towaru,
 6. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Operatora oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu oferty.
 1. Złożenie Formularza Kontaktowego następuje po wykonaniu przez Sprzedającego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Kontaktowego wyodrębnionego pola służącego do wysyłki wypełnionego Formularza Kontaktowego – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu).

§ 5 – WYCENA TOWARU

 1. Sprzedający przed przekazaniem Towaru wyznaczonemu przez Operatora przewoźnikowi proszony jest o (1) wypełnienie zgodnie ze stanem faktycznym wszystkich pól Deklaracji, (2) przekazanie Towaru wraz z Deklaracją w sposób gwarantujący jego bezpieczeństwo w transporcie, (3) a następnie o wysłanie za pośrednictwem wyznaczonego przez Operatora przewoźnika całej przesyłki zawierającej podpisaną Deklarację oraz kopertę z Towarem do Operatora, postępując zgodnie z otrzymaną instrukcją.
 2. Sprzedający przesyłając Operatorowi Towar wraz z podpisanym przez siebie oświadczeniem o braku wad prawnych zapewnia, iż Towar ten stanowi jego wyłączną własność, nie jest obciążony prawami osób trzecich, w szczególności zaś nie pochodzi z przestępstwa, wykroczenia, ani czynu zabronionego.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu Towaru, Operator przystąpi do komisyjnych oględzin i Wyceny Towaru, przy czym przed przystąpieniem do tych czynności Operator dokona oględzin opakowania, w którym został przesłany Towar i odnotuje istotne spostrzeżenia w tym zakresie.
 4. Podstawą dla przystąpienia do czynności związanych z Wyceną Towaru jest ustalenie przez Operatora, że otrzymana przesyłka zawiera wszelkie niezbędne elementy, zgodnie z 1 powyżej. Brak wypełnionej i podpisanej Deklaracji, jak również niekompletnie wypełniona Deklaracja mogą skutkować odmową przystąpienia do Wyceny lub zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim przypadku przesyłka zostanie komisyjnie zapakowana, a Sprzedający będzie obowiązany do jej odbioru. Sprzedający zostanie powiadomiony o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Kontaktowym lub Deklaracji, albo telefonicznie, o ile dostarczył informacje niezbędne do nawiązania takiego kontaktu.
 5. Wycena Towaru przebiega w ten sposób, iż (1) Operator dokonuje komisyjnie oględzin Towaru, (2) ustala istotne cechy Towaru, (3) dokonuje zważenia i/lub zmierzenia Towaru oraz (4) dokonuje pozostałych czynności, niezbędnych do oszacowania wartości Towaru i sporządzenia Wyceny Towaru. Czynności te rejestrowane są przy pomocy aparatury wideo.
 6. Dokonując Wyceny Towaru, Operator kieruje się wyłącznie wartością kruszcu i nie bierze pod uwagę wartości historycznej, artystycznej czy kolekcjonerskiej Towaru ani też wartości wynikającej ze szczególnych cech Towaru istotnych dla Sprzedającego.
 7. Wycena dokonana w wyniku oględzin rzeczy przesłanych przez Sprzedającego stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Oferta przesyłana jest Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w Formularzu Kontaktowym lub Deklaracji lub przekazywana telefonicznie.
 9. Wycena i sprawdzenie próby Towarów dokonywane są metodą niszczącą, tym samym na badanym Towarze mogą powstać rysy i odbarwienia w miejscach sprawdzania Towaru. Sprzedający przesyłając Operatorowi Towar(y) zgadza się, iż dla potrzeb Wyceny Operator może dokonać naruszenia Towaru (w tym jego uszkodzenia poprzez pobranie próby metalu, czy oddzielenie kamieni i innych elementów) w zakresie niezbędnym do dokonania Wyceny Towaru.
 10. Procedura Wyceny opisana powyżej zostanie zastosowana tylko i wyłącznie w odniesieniu do Towaru przesłanego w zgodnie z niniejszym paragrafem. Sprzedający może być obowiązany do odebrania Towaru lub innych przedmiotów przesłanych w inny sposób.
 11. W wyniku Wyceny Towaru określana jest Cena Towaru. Cena Towaru wyliczana jest dla wszystkich przedmiotów składających się na Towar. Cena Towaru wyliczana jest w oparciu o aktualne kursy kruszcu.
 12. Wycena Towaru zostanie ukończona w terminie nie później niż 3 dni robocze od dnia otrzymania Towaru przez Operatora.

§ 6 – ZAWARCIE UMOWY

 1. Niezwłocznie po dokonaniu Wyceny Operator prześle za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedającego podany w Deklaracji informację o dokonanej Wycenie Towaru.
 2. Operator nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu skupu kamieni oraz innych ozdób osadzonych w Towarach; ozdoby takie nie są przedmiotem Wyceny, ani oferty. Przesyłając Towary zawierające kamienie i inne ozdoby wyraża zgodę na ich usunięcie z Towaru, po uprzedniej akceptacji oferty złożonej przez Operatora. Sprzedający obowiązany jest odebrać kamienie i inne ozdoby przesłanego Towaru lub wyrazić zgodę na ich zniszczenie.
 3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w przypadku bezwarunkowej i dokonanej bez zastrzeżeń akceptacji przez Sprzedającego otrzymanej Wyceny za przesłany zgodnie z § 5 Regulaminu Towar, skierowaną do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej z podaniem numeru rachunku bankowego Sprzedającego, bądź innych danych koniecznych do dokonania zapłaty, wskazanych przez niego w Deklaracji.
 4. Sprzedający zawierając Umowę Sprzedaży akceptuje sposób i wyniki Wyceny Towaru. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedającemu nie będą przysługiwać roszczenia dotyczące Towaru, w szczególności prawo kwestionowania sposobów i wyników Wyceny Towaru.
 5. Sprzedający zawierając Umowę akceptuje, iż na podstawie Umowy własność Towaru przechodzi na Kupującego. W związku z zawarciem Umowy Sprzedającemu przysługuje wyłącznie Cena określona w wyniku Wyceny.
 6. W przypadku, gdy Sprzedający nie akceptuje Wyceny dokonanej przez Operatora, nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Sprzedającemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz (2) przesłanie Sprzedającemu wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Operatora.
 8. W przypadku gdy Sprzedającym jest przedsiębiorca do zawarcia Umowy Sprzedaży może dojść w sposób dorozumiany, jeśli Sprzedający będący przedsiębiorcą nie odpowie na Wycenę w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej otrzymania, a Operator posiada dane niezbędne do dokonania zapłaty. Dorozumiany tryb zawarcia Umowy Sprzedaży nie dotyczy Sprzedającego będącego konsumentem.

§ 7 – ZWROT TOWARU

 1. Jeżeli Operator po otrzymaniu Towaru stwierdzi, iż nie jest zainteresowany jego zakupem, dokona zwrotu Towaru Sprzedającemu na koszt Operatora.
 2. Pozostałe przypadki zwrotu Towaru Sprzedającemu określa § 5 ust. 4 Regulaminu.
 3. Towar będzie zwracany przez Operatora na adres wskazany w Deklaracji Sprzedającego, chyba że Sprzedający wskaże inny adres.
 4. W przypadku, gdy Sprzedający nie odbierze przesyłki zawierającej Towar zwracany przez Operatora pomimo jej prawidłowego awizowania zgodnie z procedurami stosowanymi przez przewoźnika, Operator, po dodatkowym bezskutecznym zawiadomieniu Sprzedającego o możliwości odebrania przez niego Towaru, ma prawo złożyć Towar do depozytu Operatora. Kupującemu przysługuje prawo żądania od Sprzedającego pokrycia kosztów związanych ze składowaniem Towaru, którego Sprzedający nie odebrał mimo dysponowania taką możliwością, a także kosztów związanych z prawidłowo awizowaną, lecz niedoręczoną przesyłką.

§ 8 – SPOSOBY I TERMINY ZAPŁATY CENY

 1. W przypadku zawarcia Umowy, Operator dokona zapłaty Ceny na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Sprzedający nie ponosi dodatkowych kosztów w przypadku zapłaty Ceny na rachunek bankowy.

§ 9 – PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

 1. Operator dokonuje Transakcji, o których mowa w Regulaminie, działając w imieniu i na rzecz Kupującego w ramach umowy pośrednictwa finansowego lub świadczenia usług sprzedaży lub innej umowy.
 2. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają ze Sklepu ani za jakiekolwiek inne działania Użytkowników;
 2. przerwy w działaniu Sklepu spowodowane Siłą Wyższą;
 3. jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego użytkowania Sklepu;
 4. bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy komputerowe.
 1. Operator dołoży wszelkich starań aby informacje zawarte na Sklepie były jak najbardziej rzetelne i wiarygodne.
 2. Operator zobowiązuje się do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu w stosunku do wszystkich Użytkowników Sklepu.
 3. Za czynności, o których mowa w Regulaminie, Operator może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z Cennikiem.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do:
 1. czasowego lub całkowitego zaprzestania działalności Sklepu, w szczególności do przerw spowodowanych awarią, Siłą Wyższą lub w celu przeprowadzenia prac technicznych;
 2. okresowego wyłączania usług Sklepu w sytuacjach awaryjnych oraz w celach przeprowadzenia prac technicznych, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników komunikatem wysłanym na podaną podczas rejestracji Skrzynkę e-mail.

§ 10 – PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Reklamacje, w tym reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Operatora, można składać na przykład: (1) pisemnie na adres: Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław Sp. k., ul. Strzegomska 55A, 53 – 611 Wrocław lub (2) poprzez wysłanie wiadomości email na adres skup@goldenmark.com.
 2. Zaleca się podanie przez Użytkownika/Sprzedającego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, (2) żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Operatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty jej otrzymania.
 5. Sprzedający, który sprzedaje Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Sprzedający nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

§ 11 – POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika lub Sprzedającego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Operatora); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 12 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Operator informuje, że Sprzedającemu w odniesieniu do Umów Sprzedaży Towarów Notowanych (złoto, srebro, ruten, rod, pallad, osm, iryd i platyna) na podstawie art. 38 punkt 2) ustawy o Prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 2. Za wyłączeniem Umów Sprzedaży Towarów Notowanych Sprzedający może odstąpić, bez podawania przyczyny, od zawartej umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. Bieg powyższego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 1. jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. W przypadku Towaru będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi nadto w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. w której konsument wyraźnie żądał, aby Operator lub Kupujący do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Operator lub Kupujący świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 13 – POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Sprzedających i Użytkowników nie będących konsumentami.
 2. Operatorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedającym niebędącym konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Sprzedającego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Operatora lub Kupującego.
 3. Korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Operatora z chwilą odebrania Towaru od przewoźnika. Operator w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu przez przewoźnika aż do wydania go Operatorowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi za Towar wobec Sprzedającego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 5. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 6. Operator/Kupujący ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika/Sprzedającego  nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika/Sprzedającego nie będącego konsumentem.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Operatorem/Kupującym, a Użytkownikiem/Sprzedającym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora/Kupującego.

§ 14 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
 1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników/Sprzedających będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.